פירוק חברה מרצון

פירוק חברה מרצון 3.00/5 (60.00%) 2 votes

פירוק חברה מרצון הינו הליך משפטי המבוצע ביוזמת בעלי החברה והמעורבים בה. התהליך הינו הליך רצוני וללא התערבות שיפוטית, המעניק לבעלי המניות בחברה את האפשרות לפרק את החברה מבלי להיות מחויבים להוראותיו של בית המשפט. זאת בניגוד להליכי פירוק חברה על-ידי בית משפט, המבוצעים בעיקר במקרים של חדלות פירעון או במקרים שבית המשפט סבור שיש הצדקה לפירוק החברה.

הליכי הפירוק מרצון

במקרים בהם לחברה אין נושים העלולים להיפגע בשל הליך הפירוק ובעלי המניות מעוניינים לסיים את התקשרותם במסגרת החברה, ההשלכות של הפירוק חלות על בעלי המניות בעיקר ואינן מצריכות נקיטה של הליכים משפטיים. פירוק חברה מרצון מתבצע במספר הליכים קבועים וידועים מראש.

(ניתן לבצע הליכי פירוק מרצון גם במקרים של חברה חדלת פירעון, אך הליכי הפירוק של חברה חדלת פירעון הינם שונים במעט מהליך הפירוק מרצון של חברה בעלת כושר פירעון, ומאמר זה אינו עוסק בפירוק שכזה).

השלבים לפירוק חברה מרצון

שלב ראשון – על מנהלי החברה להגיש, לרשם החברות, "תצהיר כושר פרעון" (שנחתם על-ידי כל הדירקטורים או רובם) שבו מצהירים הם כי החברה יכולה לפרוע את חובותיה השונים בתוך שנה מתחילת הפירוק עצמו.

שלב שני – לאחר שרשם החברות מאשר את תקינות תצהיר כושר הפרעון הנ"ל, יש לקיים אסיפה כללית של בעלי המניות בחברה ולהחליט על פירוק החברה מרצון ועל מינוי מפרק החברה וזהותו. על החברה לפרסם ברשומות את דבר החלטתה הנ"ל בתוך 7 ימים מיום קבלת ההחלטה הנ"ל, ועל המפרק להודיע לרשם החברות הודעה על מינויו בתוך 21 ימים מיום ההחלטה הנ"ל על מינויו.

שלב שלישי – פירוק חברה מרצון על ידי מפרק החברה יפעל למימוש נכסי החברה, לסילוק חובות והתחייבויות החברה ולחיסול עסקי החברה כליל. לאחר כל זאת, יערוך המפרק דו"ח סופי שבו יפרט המפרק כיצד התנהל תהליך פירוק מרצון של חברה ומה נעשה בנכסי החברה. הדו"ח הסופי יובא לאישור אסיפה כללית סופית של בעלי המניות, שתזומן על-ידי המפרק בהודעה שתפורסם ברשומות לפחות חודש לפני המועד שנקבע לאסיפה.
על המפרק לשלוח לרשם החברות, בתוך 7 ימים מיום כינוס האסיפה הסופית הנ"ל, את העתק הדו"ח הסופי והודעה על אישורו על-ידי האסיפה בציון המועד שבו התכנסה, בצירוף העתק הפרסומים ברשומות. זהו למעשה הצעד הסופי של פירוק חברה מרצון ולאחר שלושה חודשים מיום אישורו על-ידי רשם החברות תחשב החברה כמחוסלת (אלא אם כן אישר הרשם את דבר החיסול לפני כן).

בהיעדר ביצוע הליך פירוק חברה מרצון עלולה החברה לצבור חובות אגרות לרשם החברות ולשלם אגרות רבות בהצטבר חובות שלא שולמו.

ביטול חובות של אגרות לרשם החברות

במידה וקיימים חובות אגרה שנתית של החברה לרשם החברות, לא יאשר הרשם את סיום הליך הפירוק מרצון של החברה (או דבר חיסול החברה), אלא אם ישולמו חובות האגרות או שתוגש בקשה לפטור מחובות אלו.

במסגרת פירוק מרצון של חברה רשם החברות מוסמך לפטור או לבטל חובות אגרות אך ורק לגבי שנים שהחברה לא הייתה פעילה!!
לצורך ביטול חובות האגרות לגבי שנים שהחברה לא הייתה פעילה, יש להגיש לרשם החברות בקשה לפטור מאגרה בצירוף המסמכים הבאים:

• תצהיר אי פעילות חתום על-ידי הדירקטורים של החברה בו יצויין כי החברה הפסיקה את פעילותה והמועד בו הפסיקה את פעילותה.

• אישורים ממס הכנסה ומע"מ המעידים כי החברה לא פתחה תיק או שסגרה את התיק ברשויות הנ"ל, בציון המועד בו נסגרו התיקים, או לחילופין אישור מקורי מרו"ח מבקש של החברה המאשר כי החברה הפסיקה את פעילותה ומועד הפסקת פעילותה (במקרה של אישור רו"ח, יש לצרף לאישור דוחות אי פעילות שהוגשו למס הכנסה).

ראה עוד: עורך דין מקרקעין

 

סגור לתגובות.