פיטורים בהריון, בחופשת לידה או לאחר חופשת לידה – איסור/הגבלת פיטורים

Rate this post

מאת: פיני רובינשטיין, עו"ד

לא יפטר מעביד עובדת שהיא בהריון וטרם יצאה לחופשת לידה אלא בהיתר מאת שר העבודה והרווחה, ולא יתיר השר פיטורי עובדת בהריון אם הפיטורים הם, לדעתו, בקשר להריון; הוראות סעיף קטן זה יחולו הן על עובדת בהריון שהיא עובדת קבועה והן על עובדת בהריון שהיא עובדת ארעית או זמנית ובלבד שהעובדת עבדה אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה ששה חדשים לפחות;

"פיטורים" – לרבות אי-חידוש חוזה עבודה לתקופה קצובה שהוא אחד מאלה:

(1) חוזה עבודה לתקופה קצובה של שנים עשר חודשים או יותר;

(2) חוזה עבודה לתקופה קצובה הפחותה משנים עשר חודשים, שהאריך או שחידש העסקה קודמת שהיתה סמוך לפני תחילת תוקפו של החוזה;

היה המעביד קבלן כוח אדם והעובדת הועסקה אצלו בפועל במשך שישה חודשים לפחות יראו גם הפסקה זמנית של העסקתה כפיטורים;

לעניין עובדת של קבלן כוח אדם המועסקת אצל מעסיק בפועל במשך שישה חודשים לפחות, יחולו הוראות אלה:

(א) לא יגרום מעסיק בפועל לכך שקבלן כוח אדם יפטר עובדת בהריון בניגוד להוראות שלעיל ולהלן;

(ב) פוטרה עובדת בהריון בניגוד להוראות שלעיל ולהלן, חזקה היא שהמעסיק בפועל הוא שגרם לפיטורים, אלא אם כן הוכיח אחרת;

(ג) בקשה להיתר לפיטורי עובדת בהריון תוגש הן בידי המעסיק בפועל והן בידי קבלן כוח האדם.

לא יפטר מעביד עובדת או עובד בחופשת לידה ובמשך תקופה של 60 ימים לאחר תום חופשת הלידה, ולא ייתן הודעת פיטורים למועד החל בתקופה הנ"ל, אלא בהיתר מאת שר התעשיה המסחר והתעסוקה; השר לא יתיר פיטורים בתקופה הנ"ל אלא אם כן שוכנע כי מתקיימים כל אלה:

(א) הפיטורים אינם בקשר ללידה, לחופשת הלידה או להיעדרות כאמור;

(ב) עסקו של המעביד חדל לפעול או שהמעביד הוכרז כפושט רגל, ואם הוא תאגיד – ניתן צו פירוק;

איסור פגיעה בהיקף משרה או בהכנסה בתקופת איסור הפיטורים:

לא יפגע מעביד בהיקף המשרה או בהכנסה של עובדת או עובד שחלה הגבלה על פיטוריהם כאמור לעיל, בתקופה שבה חלה ההגבלה הנ"ל, אלא בהיתר מאת שר התעשיה המסחר והתעסוקה, ולא יתיר השר פגיעה כאמור אם היא לדעתו בקשר לעילה שבשלה חלה אותה הגבלה.

"פגיעה", בהיקף המשרה – למעט שינוי זמני בהיקף המשרה לפי בקשה שיזמו העובדת או העובד בשל מצבם הרפואי לפי אישור בכתב מאת רופא;

"פגיעה", בהכנסה, למעט:

(1) פגיעה בהכנסה החלה במקום העבודה מכוח דין או הסכם קיבוצי;

(2) פגיעה ברכיב השכר המשולם לעובדת או לעובד בהתאם לתפוקת עבודתם ובלבד שהפגיעה בתפוקתם של העובדת או העובד לא נגרמה מסיבות התלויות במעביד.

המידע המוצג במאמר הנו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. המחבר אינו נושא באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.

משרד עורכי הדין פ. רובינשטיין ושות' מתמחה בתחום דיני עבודה ויחסי עובד-מעביד, ובפרט בתחום עבודת נשים, פיטורים בזמן הריון, הרעת תנאים בזמן הריון ו/או בשל ההריוןן, הפליה בשל הריון, פיטורים בחופשת לידה, פיטורים אחרי חופשת לידה, הרעת תנאים אחרי חופשת לידה ועוד.

למידע נוסף אודות דיני חברות כנסו

משרדנו משרדנו מייצג נשים רבות אשר נפלו קורבן להפליה על רקע הריון ו/או לידה, ומסייע לנשים אלו במיצוי ואכיפת זכויותיהן וכן בקבלת פיצויים בגין התנהגות המעביד.

אל תהיי גם את קורבן להתנהגות קלוקלת ומפלה של מעסיקך. פני אלינו עוד היום לקבלת ייעוץ ולסיוע במיצוי ובאכיפת זכויותיך החוקיות !!!


פוסט זה פורסם בקטגוריה מאמרים. אפשר להגיע ישירות לפוסט זה עם קישור ישיר.

סגור לתגובות.